Mw’ishure ryisumbuye ry’imyuga rya Kamenge havugwa kolera

Version imprimable

Mw’ishure ryisumbuye ry’imyuga rya Kamenge havugwa kolera. Indwara ya  kolera iravugwa  mw’ishure ryisumbuye ry’imyuga ( ETS ) ryo mu Kamenge. Abanyeshure 6 ni bo bimaze kugaragara ko bafashwe n’iyo ndwara bizwi ko muri kahise imaze gutikiza inganda mu kiyaya c’Imbo.

Iryo shure  risanzwe ryegukira ishengero katolika rimaze imyaka itari mike riramurira igihugu rifise abanyeshure babarizwa mu gihumbi. Ico gitigiri gisa n’ikirengeye inyubakwa zihari haba mu buraro canke mu buriro. Muri iryo shure, kolera yibonekeza kubera ishirahamwe Rigideso riraba ivy’umuyagankuba n’amazi  ritanga umuyagankuba ku musi ku musi bivanye n’akarere karamukiwe. Yamara , kugira haboneke amazi mu gisagara nka Bujumbura gifise abantu barenga ibihumbi 500 000 , umuyagankuba ufise ikibanza ntasubirizwa.

Umunyeshure  yiga kuri ETS Kamenge twaganiriye avuga ati : « Nimba ikigo gitunze abantu barenga igihumbi gishobora kumara amasaha n’amasaha kitagira amazi, vyoshoboka gute ko ibiza vyoreka kugitera ? Abahinga ba  Regideso basa n’abaduhemukiye  na rirya benshi muri bo bize  kuri rino shure ». Akabona ko mu gihe ata gikozwe ibintu bishobora kurushiriza kuba bibi hakarwara abanyeshure benshi.

Ariko , ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya sida burahumuriza aho bumenyesha ko ico kibazo bugifise mu ntoke. Yamara , ibimenyetso birerekana ko kolera ishobora gutandukira n’ayandi ma kartiye. Akarorero ni ako ubukene bw’umuyagankuba  aho regideso iwutanga yisunze ama kartiye aramukiwe , kandi ari nawo utuma amazi ashikira abenegihugu.

Nko mu gitondo co kuri uyu wa mbere , amazi yari inzahabu mu ma kartiye yo muri komine Kanyosha , mu bumanuko bw’igisagara ca Bujumbura.

Mu gihe harwa imvura itari nke mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu cose , birakunze kugaragara ko indwara zifatiye kw’isuku rike zica zikika mu kiza mu gihe nk’iki c’imvura.

Uno musi ni ishure ryisumbuye rya Kamenge , ejo ni utundi turere mu gihe ata gikozwe. Birakwiye rero ko hafatwa ingingo za ruhasha  zonakwirikiranwa mw’ishirwa mu ngiro ryazo kugira abantu bakingirwe ibara ritaragwa.

0
Your rating: Aucun